LABORATORIJI ZA PATOLOGIJU
Rad biologa u laboratorijima za patologiju uključuje primjenu "in situ" hibridizacijske metode; kromogena in situ hibridizacija (CISH) na histološkom materijalu, te na uzorcima cervikalnog brisa kao hibridizacijski test za dokazivanje prisutnosti HPV (kemiluminiscencijsko očitavanje rezultata). Također rad biologa u navedenim laboratorijima uključuje i imunohistokemijsko bojanje histoloških preparata.