LABORATORIJI ZA STANIČNU IMUNOST I MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU INFEKTIVNIH BOLESTI
Rad biologa u laboratorijima za staničnu imunost i molekularnu dijagnostiku infektivnih bolesti podrazumijeva rutinske poslove vezane uz dijagnostiku: pohranjivanje uzoraka krvi, likvora, seruma, plazmi, obrisaka, aspirata te izvođenje dijagnostičkih postupaka za detekciju virusa i bakterija (HCV, HIV, CMV, EBV, HBV, VZV, HSV, ENTERO, TOXO, HHV6, Bordetella...) metodama PCR-a, Real Time PCR-a, hibridizacije i sekvenciranja.
Navedene pretrage izvode se pod mjerama sigurnosti razine 2, jer su svi materijali koji se obrađuju potencijalno infektivni.
Svakodnevna zaduženja u ovakvim laboratorijima uključuju planiranje nabave reagencija i potrošnog materijala u laboratoriju, pripremu, kalibraciju, održavanje uređaja za dijagnostiku i riješavanje manjih problema i kvarova, interpretaciju, pisanje i izdavanje nalaza te izradu i vođenje potrebne dokumentacije za kontrolu kvalitete u laboratoriju.